Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. ve Gürcan, A. (2007). Problemli Internet Kullanımı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 387-416.

Sorumlu Yazar: 
Esra Ceyhan
Geçerlik: 

Toplam 33 maddeden oluşan bu üç faktör birlikte toplam varyansın % 48,96’sını açıklamıştır. Ölçek ile Davis’in İnternette Bilişsel Durum Ölçeği Türkçe adaptasyonu arasındaki korelasyon 0.61 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı ise (α) 0.94 olarak elde edilmiştir. Madde toplam puan güvenirliği kat sayıları ise 0.31 ile 0.70 arasında (p<.001) değişmektedir. Testin tekrar güvenirlik kat sayısı 0.81 ve iki parçası arasındaki korelasyon 0.83 olarak bulunmuştur

3 alt boyut 33 madde
İnternet’in Olumsuz Sonuçları (17 m): “İnternet’te daha fazla vakit geçirmek için günlük işlerimi ihmal ediyorum.”
Sosyal Fayda/Sosyal Rahatlık (10 m): “İnternet yoluyla iletişim kurmayı, yüz yüze iletişim kurmaya tercih ediyorum.”
Aşırı Kullanım (6 m): “Planladığımın dışında fazladan bir dakika bile interneti kullanmıyorum”

Derecelendirme: 
5’li Likert( 1 =hiç uygun değil – 5= tamamen uygun)
İletişim: