Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Çiçek Uzunkavak
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği AFA yöntemiyle sınanmıştır.Farklı faktörlere yapılan ve 0.40’dan daha düşük değer alan maddeler ölçekten çıkarılmış ve tek faktörde birleşen maddeler ölçeğe alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik katsayısı alpha iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanmıştır ve 0,97 bulunmuştur.Ayrıca düzeltilmiş madde ölçek korelasyonları 0,30 ile 0,79 arasında değişmektedir.

35 madde
Çıkan sorular bana saçma gelir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: