Bilgi Yönetimi Yeterlik Ölçeği (BYYÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çınar, İ. (2002). Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimindeki yeterlilikleri (Malatya ili örneği). (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
İkram Çınar
Geçerlik: 

Yapı geçerliliği için uygulanan faktör analizinde temel bileşenler ve varimax dik döndürme tekniği uygulanmıştır.Bu değişkenlik çözümlenmesinde ölçek maddelerinin 21 boyuta dağıldığı ve boyutların toplam değişkenliğin 0.94’ünü açıkladığı görülmüştür.

Faktör analizi için yapılan çözümlemede birinci faktör yer alan 20 maddenin faktör yükleri 0.85 ile 0.45 arasında,ikinci faktörde yer alan 15 maddenin faktör yükleri 0.82 ile 0.41 arasında, üçüncü faktörde yer alan 10 maddenin faktör yükleri 0.88 ile 0.41 arasında ve dördüncü faktörde yer alan 5 maddenin faktör yükleri 0.73 ile 0.42 arasında değiştiği görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı hesaplanırken Pearson momentler çarpımı katsayısı hesaplanması yöntemine başvurulmuştur.

Ölçeğin iç tutarlılığını ölçmek için tüm alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları ayrı ayrı hesaplanmasının yanında ölçeğin tümü için de hesaplanmıştır ve ölçeğin tamamı için bu Cronbach Alpha katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil- 5=Bana tamamen uygun)
İletişim: