Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Velipaşaoğlu, S. (2011). Epistemic beliefs ınventory (Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 

Dil geçerliliği: Dil geçerliliğine ilişkin uzman görüşü alınmıştır. Alınan görüşte ölçeğin yaşayan Türkçeyle yazılmış, anlaşılır ve açık ifadelerden oluştuğu belirtilmiştir. Kapsam geçerliliği: Kapsam geçerliliğine ilişkin uzman görüşü ilgili literatürden edinilmiştir. Yapı geçerliliği: Tanımlayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha ve madde-toplam puan korelasyonu kullanılmıştır. Yapılan çözümlemede, Cronbach Alpha değerinin 0,757 ve standardize madde alpha değerinin 0,760 ile ölçeğin kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılığa sahip, bir başka deyişle, güvenilir olduğunu gösterdiği saptanmıştır.

Bilginin kesinliği( 4 m): Benim inandığım ahlaki kurallar herkes için geçerlidir.

Öğrenme süreci/başarısı( 4 m): Okulda ne kadar iyi olduğun ne kadar zeki olduğuna bağlıdır.

Bilginin yapısı( 5 m): Genellikle en iyi fikirler en basit olanlardır.

Doğuştan/sabit yetenek( 2 m): İnsanların zekâ düzeyleri konusunda yapabilecekleri pek bir şey yoktur.

Otorite/uzman bilgisi( 4 m): İnsanlar her zaman yasalara uymalıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)