Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, K. (2005). Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 20, 113-121.

Sorumlu Yazar: 
Kamile Demir
Geçerlik: 

Madde-Toplam korelasyonları da maddelerin ayırdedici güçlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcılardan +/-0.5 standart sapma sınırı dışında kalanların maddelere verdikleri yanıtlar, ilişkisiz t testi ile karşılaştırıldığında grupların madde ortalama puanları arasında üst grup lehine gözlenen farkların tamamının anlamlı olduğu görülmüştür (çizelge 1). Bu sonuçlara göre maddelerin olumlu ve olumsuz tutumları ayırt etmede yeterli oldukları kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeğinin güvenilirliği için hesaplanan alpha iç tutarlık katsayısı birinci faktör için .80, ikinci faktör için .74 ve üçüncü faktör için .66’dır, tüm ölçek için .79’dur (Çizelge 2). Buna göre ölçeğin içtutarlılığa sahip olduğu kabul edilmektedir. Katılımcılardan +/-0.5 standart sapma sınırı dışında kalanların faktörlere verdikleri yanıtlar, ilişkisiz t testi ile karşılaştırıldığında üst grup lehine gözlenen tüm farkların anlamlı olduğu görülmüştür.

ölçek 22 madde 3 faktörden oluşmaktadır Maddelerden 8 tanesinin birinci faktörde, 7 tanesinin ikinci faktörde ve 7 tanesinin üçüncü faktörde toplandığı saptanmıştır
Kendini geliştirme: Bilgime saygı gösterilmesi beni mutlu eder.
İletişim: İnsanlarla kolaylıkla iletişim kuramam.
Bağlılık: Çevremdeki insanlarla ilişkilerimi güven üzerine kurarım.

Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
İletişim: