Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, L. ve Algan, C. E. (2007). Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz-Yeterlilikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 87-107.

Sorumlu Yazar: 
Celale Esra ALGAN
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik çalışmaları kapsamında, faktör analizi, alt ölçekler arasında ilişki analizi ve madde ayırt edicilik çözümlemeleri yapılmıştır. Madde ayırt edicilik çözümlemeleri yapılarak ölçme aracının “iç ölçüt” kapsamında ölçüt geçerliliği sınanmıştır. Madde analizlerinden madde ayırt edicilik, ölçme aracından alınan toplam puanlara göre grubu en yüksek puandan en düşük puana doğru sıraladığımızda, üst-grup (%27’lik üst kısım) ile alt-grubun (%27’lik alt kısım)
her bir maddeye verdikleri puan ortalamaları arasındaki farkın bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılması sonucu elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışmaları kapsamında ise ölçeğin ve alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach ) hesaplanmıştır. Madde kalan ve iç tutarlık analizleri yapılmıştır.

4 Alt boyut ve 34 madde
Temel Beceriler Öz-Yeterliliği(19m):
Teknoloji Tabanlı Eğitsel Etkinlikler Düzenleme Öz-Yeterliliği(7m):
Boyuta Hesap Tablosuna Dayalı Sınıf Yönetimi Öz-Yeterliliği(4m):
Sistem Bilgisi Öz-Yeterliliğ(4m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç yeterli değilim – 5= çok yeterliyim)