Beyaz Ayı Supresyon Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ağargün, M.Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü.K., Kara,H. ve Özer, Ö.A. (2004). Beyaz Ayı Supresyon Envanteri’nin geçerlik ve
güvenilirliğine ilişkin bir ön çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(4), 282-290.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Yücel Ağargün
Geçerlik: 

Cronbach α katsayısı 0.92 bulundu. Ölçeğin iç tutarlılığına yönelik bir diğer değerlendirme, Pearson bağıntı analizi ile yapıldı. WBSI toplam puanı ile her bir maddeden elde edilen bağıntı değerleri 0.39 ile 0.81 arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu izlendi.

Güvenirlik: 

Pearson bağ›nt› analizi sonuçlar›na göre iki farkl›
zaman diliminde elde edilen madde puanlar› aras›ndaki bağ›nt› katsay›lar› 0.70-0.87 değerleri
aras›nda değişirken, toplam puanlar aras›ndaki
bağ›nt› katsay›s› 0.92 olarak hesapland› . Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği tüm deneklerin verileri üzerinden s›nand›.

Tek alt boyut ve 15 madde
Sorunları her zaman aklımdan uzak tutmaya çalışırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (A= Kesinlikle katılmıyorum – E= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: