Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dilsiz, H., ve Dağ, İ. (2018). Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ): Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Habibe Dilsiz
Geçerlik: 

AFA uygulamasından önce yapılan Kaiser-Meyer-Olkin Testi’ne
ait değerin 0.95 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu değere
göre çalışma grubunun büyüklüğünün faktör analizi yapmak
için “mükemmel” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (20,30). Bartlett
Küresellik Testi sonuçlarına göre elde edilen ki-kare değerinin
manidar olduğu görülmüştür ( |2 (2346) = 37057.981; p< 0.01 ).

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait Cronbach Alpha değeri 0.91’dir, test-tekrar test güvenirlik katsayısı
0.94’tür. Alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki fark p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. Ölçeğin faktör yapısı Doğrulayıcı
Faktör Analizi sonuçlarına göre doğrulanmıştır.

1. Öğün sırasında veya sonunda kendimi yorgun hissederim.
2. Öğün sırasında kendimi çaresiz hissederim.
3. Öğün sırasında çocuğuma karşı tahammülüm düşer.
4. Çocuğumun beslenmesi ile ilgili konularda ümitsizliğe kapılırım.
5. Çocuğumun öğün sırasındaki olumsuz yeme davranışları ile baş etmekte
zorlanırım.
6. Onca uğraşıma rağmen yemediğinde hayal kırıklığına uğrarım.

Derecelendirme: 
1=hiçbir zaman 5=her zaman
İletişim: