Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dilsiz, H., ve Dağ, İ. (2018). Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçeği (BSATÖ): geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 1,9.

Sorumlu Yazar: 
Habibe Dilsiz
Geçerlik: 

Bartlett Küresellik Testi sonuçlarına göre elde edilen ki-kare değerinin manidar olduğu görülmüştür ( |2 (2346) = 37057.981; p< 0.01 ).

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait Cronbach Alpha değeri 0.91’dir, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0.94’tür. Alt-üst %27’lik grup ortalamaları arasındaki fark p<0,001 düzeyinde anlamlıdır. Ölçeğin faktör yapısı Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre doğrulanmıştır.

ÖRNEK MADDELER:
Öğün sırasında veya sonunda kendimi yorgun hissederim.
Öğün sırasında çocuğuma karşı tahammülüm düşer.
Çocuğum yeterince yemediğinde kendimi kötü hissederim.
Çocuğumun yemek seçmesi beni üzer.

Derecelendirme: 
Hiçbir zaman 1 ,Her zaman 5
İletişim: