Beş Faktör Kişilik Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A. (2016). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17, 14-23. doi: 10.5455/apd.202977

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

Seçilen maddeler AFA ile incelenmiş, sonuçlara göre küçük farklarla yer değiştiren iki madde dışında tüm maddelerin olmaları beklenen faktörlerde yüksek yük alarak gruplandıkları görülmüştür.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik çalışması kapsamında UF ve KF için alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır.

5 alt boyut ve 76 madde
Dışadönüklük (14 m):
Yumuşakbaşlılık/geçimlilik (16 m):
Öz-denetim/sorumluluk (17 m):
Duygusal tutarsızlık (15 m):
Gelişime açıklık (14 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen uygun – 5= hiç uygun değil)
İletişim: