Beş Faktör Kişilik Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A.(2000). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin geliştirilmesi-I: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21-33.

Sorumlu Yazar: 
Oya Somer
Geçerlik: 

ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla ölçekte yer alan 15 alt boyutun toplam puanlaı› üzerinden Temel Bileflenler Faktör Analizi yapılmış ve Varimax döndürme işlemi uygulanmıştır. Bu analizler sonucunda (Bkz. Tablo 1) 15 boyutun beş faktör alt›nda, ait olmaları beklenen boyutlardan en yüksek yüklerini alarak gruplandığı ve ilk bşl faktörün toplam varyansın %74.3’ünü açıklandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Genel faktörün iç tutarlık güvenirlik katsayısı da α = 0.84 olarak saptanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen uygun – 5= hiç uygun değil)
İletişim: