Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıkaya, Y., Boyacı, M., İlhan, T. ve Aldemir, A. (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe uyarlama çalışması: İlk psikometrik bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.297-299). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Sarıkaya
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilirken, uyum geçerliği ölçek puanları ile sürekli kaygı ve otantiklik değişkenleri arasındaki korelasyonlar yoluyla incelenmiştir

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizler Cronbach alfa iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.Ölçek tüm maddelerine ait Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .73
olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: