Benliğin Farklılaşması Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E., & Bulduk, S. (2015). Psychometric Properties of the Differentiation of Self Inventory‐Revised in Turkish Adults. Journal of marital and family therapy, 41(1), 102-112.

Sorumlu Yazar: 
Erkan Isık
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Yapı geçerliğine kanıt sağlamak için AFA kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 20 madde ve dört faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen yapının geçerliği, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: BFE’nin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.81, ölçeğin Duygusal tepkisellik Bileşeni için α = .78, “Ben” pozisyonu Bileşeni için α = .75, Duygusal kopma Bileşeni için α =.77 ve Başkalarına bağımlılık: Bileşeni için α = .74 olduğundan tutum ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca test- tekrar test yöntemi kullanılmıştır.

Ölçek 20 madde ve 4 faktörden oluşmaktadır.
Duygusal tepkisellik: Eleştirilmek beni oldukça rahatsız eder.
“Ben” pozisyonu: Değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmenin bir anlamı yok.
Duygusal kopma: Ailemin yanındayken kendimi kısıtlanmış hissederim.
Baskalarına bağımlılık: Hemen hemen hayatımdaki herkesten onay alma ihtiyacı hissederim.

Derecelendirme: 
6’lı Likert Tipi ölçek (1-Hiç Uygun Değil , 6-Çok uygun)
İletişim: