Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Köklükaya, A. N., & Yıldırım, E. G. (2016). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Journal of International Social Research, 9(43), 1454- 1462.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Nesibe Köklükaya
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanmasında faktör analizini yapılmıştır. Bunun için ölçeğe ilişkin Kaiser-Meyer Olkin
değeri araştırılmış ve bu değer .95 olarak bulunmuştur. KMO değerlerinin .60’ın üzerinde olması ölçeğin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu ifade etmektedir (Kaiser, 1974).

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini sağlamak için iç tutarlılık ile ilgili analizler gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin alt boyutlarına ve
tamamına ilişkin iç tutarlılık katsayısı Cronbach alpha değerleri hesaplanmıştır.

2 alt boyut ve 30 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: