Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünlü, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri ve sınıf yönetimi davranışları (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin ÜNLÜ
Geçerlik: 

MEB tarafından oluşturulan öğretmen mesleği standartları, konu alanı ve ölçek geliştirme uzmanlarının görüşlerinden yararlanılmıştır. Analizde çoğunlukla “Korelasyon Matrisi” kullanılmaktadır.

Güvenirlik: 

Araştırmada bu yöntemde hesaplanan “Cronbach Alpha” güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=kesinlikle katılmıyorum- 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: