Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, S., Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G. (2005). Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Klinik Psikiyatri, 8,186-196.

Geçerlik: 

Ölçeğin benzer ölçek geçerlilik ölçümleri için kendinden eminlik ile YÜBDO arasında negatif, (r=-0.29,
p=0.025), bileşik indeks ile pozitif bir korelasyon (r=0.29, p=0.023) bulunmuştur. Ölçeğin geçerliliğinde
benzer ölçek YÜBDÖ ile BBYÖ arasında anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (r=0.29, p=0.023).

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık ölçümlerinde iki alt boyut kendini ifade etme ve kendinden eminlik boyutları için Cronbach alfa (0.56) ve (0.50) düzeyinde bulundu.

Derecelendirme: