Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği (BDÖ-BB)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aktürk, Z., Dağdeviren, N., Türe, M., Tuğlu, C. (2005). Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 9(3), 117-122.

Sorumlu Yazar: 
Zekeriya Aktürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç güvenilirlik katsayısı, Spearman-Brown katsayısı ve Guttman SplitHalf katsayısı sırasıyla 0.85, 0.86 ve 0.82 olarak hesaplandı.

Derecelendirme: 
İletişim: