Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Sorumlu Yazar: 
Erdal Taşlıdere
Geçerlik: 

Çalışma aşamasında taslak ölçeğin 45 adet maddeden oluştuğu ve evrendeki toplam 159 öğrencinin bulunduğu dikkate alınırsa, örneklem sayısı toplam madde sayısının yaklaşık üç buçuk katına karşı gelmektedir. Ayrıca verilerin faktör analizi için uygunluğunu ve değişkenler arasında korelasyonun bulunup bulunmadığını tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen KMO ve Barlett testi sonuçları örneklem büyüklüğünün sağlıklı bir faktör analizi gerçekleştirmek için yeterli olduğunu göstermektedir. Tutum değerlendirme aşamasında ise, 24 maddeden oluşan nihai ölçek evren içerisindeki 73 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem sayısının ölçekteki madde sayısına oranı yaklaşık 3 tür. Bu durum
ise göre geçerli ve anlamlı veri toplanması için yeterlidir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin elde edilen bulgular psikometrik açıdan anlamlı ve kabul edilir düzeyde olduğunu göstermektedir. Testin genel güvenirlik katsayısı 0,93 bulunurken, alt boyutlara ait güvenirlik katsayıları 0,81 ile 0,91 arasında değişmektedir. Bu durum ise belirlenen faktör yapısı içinde öğrencilerin BED’ ne yönelik tutumlarının tutarlı ve güvenilir olarak ölçülebileceğini göstermektedir.

5 alt boyut ve 24 madde
İlgi (5 m): Basit elektrik devreleri konularını severim.
Önem (5 m): Elektrik konularının, gelecekte öneminin gittikçe artacağına inanıyorum.
İlgi Bağlantılı Davranış (5 m): Fizik topluluğuna üye olmak isterim.
Başarı-Motivasyon (4 m): Basit elektrik devreleri konularında başarılı olmak için elimden geleni yaparım.
Öz Yeterlik (5 m): Basit elektrik devreleri konularında zor işleri yapabileceğimden eminim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: