Basit Omuz Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayhan, Ç., Ünal, E. ve Yakut, Y. (2010). Basit Omuz Testi’nin Türkçe versiyonu: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2), 68-74.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Ayhan
Geçerlik: 

Geçerlik, yapısal geçerlik ve ölçütsel geçerlik olmak üzere iki şekilde değerlendiirildi. Yapısal geçerlik için BOT ile diğer ölçümler arasındaki ilişki incelendi. Kas kuvveti (r=0.440), ANEH r=0.452) ve ağrı (r=0.436) ölçümleri ile BOT arasında iyi düzeyde ilişki bulundu (Tablo 4). BOT ve DASH’ın ilişkisini incelemek amacıyla ölçütsel geçerliğe bakıldı. BOT ve DASH arasında iyi düzeyde bir ilişki gözlendi (r=0.538).

Güvenirlik: 

Test ve tekrar-test güvenirliğe “Intraclass Correlation Coefficient” (ICC), iç tutarlılığa ise Cronbach alfa değeri ile bakıldı.
BOT’un test-tekrar test güvenirliği ve iç tutarlılığı iyi düzeyde bulundu. Test-tekrar test güvenirliği, ICC=0.743 (% 95 güven aralığı: 0.610-0.835) olarak belirlendi. BOT’un iç tutarlığı, test için Cronbach alfa=0.726, tekrar test için Cronbach
alfa=0.754 hesaplandı.

2 alt boyut 42 madde
-Basit Omuz Testi ( 12 m ) :
-Kol,Omuz ve El Sorunları Anketi ( 30 m ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: