Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi (BEDBT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şen, H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit Elektrik Devreleri Başarı Testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-39.

Sorumlu Yazar: 
Hanife Can ŞEN
Geçerlik: 

Madde analizinde öğrenciler testten aldıkları puana göre düşük, orta ve yüksek olarak gruplandırılmışlardır. Her maddeye ait grafikte ise bu gruplar için her seçeneği işaretleyen öğrencilerin oranları gösterilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken ana husus doğru seçeneğin eğiminin soldan aga gidildikçe artması ve diğer çeldiricilerin eğiminin ise tersine azalması gerektiğidir. Tablolarda ise her maddeye ait genel verilerin yanısıra her seçenek için ayrı ayrı veriler de sunulmuştur. Burada bahsi geçen madde güçlük endeksleri (P ile gösterilmiştir) 0 ila 1 arasında değişen değerler almakta ve o maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin oranını göstermektedir.

Güvenirlik: 

BEDBT’nin sonuçları için hesaplanan Cronbach α güvenilirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Madde analizi ise ITEMAN madde analizi programı kullanarak yapılmıştır. Yapılan madde analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,554 ve 0,447 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar geliştirilen BEDBT ile geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir.

Derecelendirme: 
İletişim: