Geometrik Cisimler Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürefe, N. ve Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2), 356-366.

Sorumlu Yazar: 
Nejla Gürefe
Geçerlik: 

Önerilen bazı maddelerinin hataları arasındaki ilişki
düzeyleri dikkate alınarak bazı maddeler arasında modifikasyon yapılmıştır. Yapılan düzeltmeden sonra elde edilen bu modelin verileriyle mükemmel uyum içerisinde olduğu görülmüştür (χ 2 =260.90, SD=164, P=.00, RMSEA= .044, GFI= .92, AGFI= .90, NFI= .97, NNFI= .99, CFI= .99 ve IFI= .99). Faktörler arasındaki ilişki değerlerine bakıldığında ise birinci faktörün ikinci faktör ile arasındaki ilişkinin .47, üçüncü
faktörle ilişkisinin ise .66 olduğu ve ikinci faktörle üçüncü faktör arasındaki ilişkinin de .68 olduğu
görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .860 ile .893 arasında değişmektedir. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı .922 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ilk uygulanışından dört hafta sonra 30 öğrenciye yeniden uygulanması sonucu bu iki teste ilişkin test tekrar test güvenirlik katsayısı .891 olarak hesaplanmıştır

3 at boyut ve 20 madde
Geometrik Cisimleri Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik Olumsuz Tutum (9 M):Geometrik cisimler konusunu öğrenmekte güçlük çekerim.
Geometrik Cisimlerin Ders Dışı Etkinliklerine Yönelik Olumlu Tutum (6 M): Geometrik cisimler konusunun anlatıldığı videoları izlerim.
Geometrik Cisimleri Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik Olumlu Tutum (5 M):Geometrik cisimler konusunu çalışırken vaktin nasıl geçtiğini anlamam.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: