Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Sorumlu Yazar: 
Lut Tamam
Geçerlik: 

30 maddelik BIS-11’in açımlayıcı faktör analizinde, önce temel
bileşenler analizi sonrası varimax döndürmesine alındı. Daha önce
yürütülen Türkçe uyarlama çalışmasında 3 faktörlü çözüme göre
elde edilen her bir faktöre ait en yüksek faktör yüküne sahip 5 madde
belirlendi. Son oluşan 15 maddeli formu tekrar açımlayıcı faktör
analizi işlemine alındı (Tablo 3 ve 4). 15 maddeli formun tanımlayıcı
bulguları, karşılaştırma olanağı vermesi amacıyla 30 maddeli form ile
birlikte Tablo 1’de verildi. Kısa formun dağılımı da normal dağılım
özelliğindeydi. BIS-11-KF puanları BIS-11’in kendisi ile (r=,94, p<,001)
ve kalan maddelerle (r=,65, p<,001) uyum gösteriyordu. Kalan
maddelerin BIS-11 ile korelasyonuna bakıldığında ilişkinin yüksek
derecede olduğu görüldü (r=,87, p<,001).

Güvenirlik: 

15 maddeli BIS-11-KF’un puan dağılımı, ilk Aşamadaki bulgular
ile yüksek uyum gösterdi. 15 maddeli formun ve alt ölçeklerin iç
tutarlığına tekrar bakıldı (Tablo 5). Cronbach alfa değerinin, toplam
ölçek için 0.82 iken, alt ölçekler için 0,64-0,80 arasında olduğu
görüldü.

3 alt boyut ve 15 madde
Dikkat Dürtüselliği (5 m): Düşünmeden iş yaparım.
Motor Dürtüsellik (5 m): Aklıma estiği gibi hareket ederim.
Plan Yapmama (5 m): İşlerimi dikkatle planlarım.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=nadiren/hiçbir zaman- 4=hemen her zaman/her zaman)
İletişim: