Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri’nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Diriöz
Geçerlik: 

Çalışmada tüm grup dahil edilerek hesaplanan AAB-YKG çocukluk KMO değeri 0.68, AAB-YKG yetişkinlik KMO değeri 0.70 olarak bulunmuştur. Barlett testi uygulanarak değişkenler arası korelasyon test edilir ve farklılık bulunursa veri setinin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilir. Bu çalışmada da iki alt ölçek için p<0.001 olarak saptanmış ve istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur. Sonuçta veriler istatistiksel açıdan faktör analizine uygundur. AAB-YKG ölçeklerinin faktör yapısını belirlemek üzere, verilere “Kaiser normalizasyonu’’ ve “varimax dönüştürmesine’’ göre Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis) yapılmıştır. Faktörlerin elde edilmesinde özdeğer istatistiği (eigen value) 1’den büyük olan faktörler anlamlı kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

AAB-YKG’nin iç tutarlılığı Cronbach Alfa güvenirlik analizi tekniğiyle hesaplanmıştır. Toplam 410 denekten elde edilen verilerle AAB-YKG’nin çocukluk alt bölümü için Cronbach Alfa değeri 0.57, yetişkinlik alt bölümü için Cronbach Alfa değeri 0.59 olarak saptanmıştır.

8 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kaybetme Korkusu: Hiç, bu kişiye kötü bir şey olacağından ve onu kaybedebileceğinizden endişe duydunuz mu? Örneğin; onunla tartışsaydınız, o kişi hastalansaydı, bir kazada ya da bir başka şekilde yaralansa ya da incinseydi çok fazla endişelenir miydiniz? Hiç, onun sizi terk edebileceğinden ya da ölebileceğinden dolayı çok fazla endişelendiniz mi?
Okul Fobisi: Evden ayrılmaktan korktuğunuz için ya da evde kalmak istediğiniz için dışarıya çıkmakla ilgili güçlük yaşadınız mı? Hiç evde kalabilmek için dışarı çıkmadığınız oldu mu? Ev dışı işlerinizi yapması için başka birine ihtiyaç duydunuz mu? Dışarı çıktığınızda yanınızda birinin olması gerekli midir?
Yalnız Kalamama: Sizin için yalnız kalmak, hatta bir odada tek başınıza kalmak bile çok zor mudur? Yalnız kalmamak için, hiç etraftaki birilerinin peşine takıldığınız oldu mu? Hiç, birileri çok “yapışkan”, “bağımlı” olduğunuzdan ya da sizin onu “boğduğunuzdan” şikâyet etti mi?

Derecelendirme: 
4’lü likert (0=hiç – ?= hatırlamıyorum)
İletişim: