Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013) Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-20.

Geçerlik: 

Geçerlik çalışmalarında ölçeğin dört boyutlu yapısı incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin 16 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, Spearman ve Guttman değerleri ve alt boyutlarına ilişkin McDonald’ın Omega değerleri hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5 dereceli (kesinlikle katılmıyorum, az katılıyorum, orta düzeyde katılıyorum, oldukça katılıyorum ve tamamen katılıyorum).
İletişim: