Ayrılık Nedenleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sunal, A. B., Doğan, Ö. A. ve Özen, A. (2013). Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 50-60.

Sorumlu Yazar: 
Ayda Büyükşahin Sunal
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucundaki tüm standartlaştırılmış faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu değerler, partnere ilişkin nedenler için .41 ile .87, benliğe ilişkin nedenler için .53 ile .82, kişisel farklılıklar için .51 ile .62, ilişkiye/etkileşime ilişkin nedenler için .33 ile .59 ve dış etmenler boyutu için .26 ile .97 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları, partnere ilişkin nedenler alt ölçeği için .81, benliğe ilişkin nedenler alt ölçeği için .80, kişisel farklılıklar alt ölçeği için .56, ilişkiye/etkileşime ilişkin nedenler alt ölçeği için .58, dış etmenler alt ölçeği içinse .48 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut 20 madde
İlişkiye/Etkileşime İlişkin Nedenler (8 m): Farklı ilgilerimiz vardı
Dış Etmenlere İlişkin Nedenler (3 m): Birbirimizden çok uzaklarda yaşıyorduk
Benliğe İlişkin Nedenler (4 m): Bağımsız olmayı istiyordum
Partnere ilişkin nedenlerdir (4 m): Partnerim ilişkiden sıkılmıştı

Derecelendirme: 
7 dereceli ölçek üzerinden (1 = benim için hiç uygun değil, 4 = kararsızım, 7 = benim için çok uygun)
İletişim: