Avrupa Kalp Yetmezliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Dergi, 13(6), 573-579.

Sorumlu Yazar: 
Dr. Canan Baydemir
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: ölçeğin faktör uyarlamasına tabi tutulması için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Ölçeklerin yapısal modellerinin oluşturulması ve denetlenmesi amacıyla Yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.69 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: