Avrupa Kalp Yetersizliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 13(6), 573-579.

Sorumlu Yazar: 
Canan Baydemir
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre verilerin faktör analizi için uygun bir yapıda olduğu ve verilerin çok değişkenli normal dağılım varsayımına uyduğu belirlenmiştir. Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modelinin geçerliğinin değerlendirilmesinde kullanılan uyum ölçüleri; RMSEA=0,047 (CI=0,00-0,079), AGFI=0,83, GFI=0,91 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur

12 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li likert( 5= kesinlikle katılıyorum-1= kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: