Minnesota Kalp Yetmezliği ile Birlikte Yaşama Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşık-Özdemir, V. (2009). Kronik kalp yetmezliği olan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Vacide Aşık Özdemir
Geçerlik: 

Yapı geçerliğinde, MLHFQ’nun alt boyutlarının (fiziksel fonksiyon ve emosyonel) birbirleriyle ve ölçeğin tümü ile aralarındaki ilişkiye; ayırt edici geçerlikte MLHFQ ve her iki alt boyutunun ortalama puanlarının NYHA fonksiyonel sınıfa göre farklılık gösterip göstermediğine; ölçüt geçerliğinde ise MLHFQ toplam ve alt boyut ortalama puanları ile SF-36’daki fiziksel ve mental boyut puanları arasındaki ilişkiye bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin cronbach alfa değerleri ölçekte bulunan iki boyut ve ölçeğin tümü için 0.70’in üzerindedir. Ölçeğin alt boyutlarındaki ifadelerin madde toplam korelasyon katsayıları 0.43 ile 0.76 arasında değişmiştir.

Ölçek 21 maddeden ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Fiziksel Fonksiyon
Emosyonel
Geceleri iyi uyuyamıyorum (6. madde)
Nefes almakta zorlanıyorum (12. madde)
Kendimi kederli, üzgün hissediyorum (21. madde)

Derecelendirme: 
5’li likert (0=hayır – 5=çok fazla)
İletişim: