Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arpacı, D. ve Bardakçı, M. (2015). Meslek Öncesi Öğretmen Kimliği Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 687-789.

Sorumlu Yazar: 
Dilara Arpacı
Geçerlik: 

Tüm faktörler için faktör yükleri .55’in üzerindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .31 ile .51 arasında değişmektedir.

Toplam 13 madde 3 alt boyut
Öz- kategorizasyon (5 m):Kendimi öğretmen olarak görüyorum.
Güven (6 m):Öğretmen olmak için doğru kişi olup olmadığımdan sıklıkla şüphe duyarım.
Katılım (6 m):Gönüllü çalışmak için daha çok zamanım olsaydı, çocuklarla çalışmayı tercih ederdim.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: