Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Bülent Akbaba
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör analizi için uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Anketin KMO katsayısı .92 olarak belirlenmiştir. Barlett Sphericity testindeki değer anlamlı bulunmuştur. Bu durum anketin faktör analizi için uygun olduğu göstermektedir. lçekte yer alan maddelerin kullanılabilirliği konusunda .40 faktör yükü ve bir maddenin faktörlerdeki yük
değerlerinin arasındaki farkın en az .10 olmasına dikkat edilmiştir. Varimax dönüştürme tekniği kullanılarak yapılan faktör analizi sonucunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersine yönelik ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. faktör toplam varyansın % 33.22’sini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği’nin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .94’dür. Bu değer ölçeğin güvenirliği için yeterlidir.

Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır ve tek faktörlüdür.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (AİİT) en sevdiğim dersler arasındadır (1. madde)
İnkılâp tarihi konuları ile uğraşmanın zaman kaybı olduğunu düşünürüm (7. madde)
AİİT dersine sadece bu dersi geçmek için çalışırım (20. madde)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: