Aşkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özünlü, M. B. (2018). Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Berkay Özünlü
Geçerlik: 

Modelin uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde, χ2/sd değeri 2,380 olarak bulunmuştur. RMSEA = ,054, değerleri bulunmuştur. RMSEA değeri 0,05’in altında olması model için mükemmel bir uyum, 0,08’in altında olması ise kabul edilebilir bir uyum iyiliği değeri olduğu ifade edilmektedir. Bu bulgular dikkate alındığında 20 maddelik Aşkınlık Ölçeği’nin hem I. hem de II. düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alfa Katsayısı güvenirliği ,87, şükran alt boyutuna ilişkin ,79, mizah alt boyutuna ilişkin ,70, umut alt boyutuna ilişkin ,73, estetik ve mükemmeliğin takdiri alt boyutuna ilişkin ,71 ve maneviyat maneviyat alt boyutuna ilişkin ,94 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 20 madde
Maneviyat (5 m): Dini inancım günlük hayatımdaki davranışlarımı yönlendirir.
Şükran (5 m): Hayatı bana verilmiş bir hediye olarak görürüm.
Takdir (4 m): Doğada vakit geçirmekten keyif alırım.
Mizah (3 m): Başkalarını güldürebilmek için her fırsatı değerlendiririm.
Umut (3 m): Hedeflediğim şeylere ulaşmak için planlarım var.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= bana hiç uygun değil – 5= bana tamamen uygun)
İletişim: