Askeri Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Künter, N. (2014). Askeri liderlik: Kavramlaştırma ve askeri liderin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Nuri Künter
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Çalışmada alt boyutlara ait elde edilen güvenirlik katsayıları (Cronbach Alfa) sırasıyla 0,97; 0,97; 0,86; 0,89 ve 0,69,
ölçeğin genel güvenilirlik katsayısı ise 0,97 olarak bulunmuş ve yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür

56 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1 (Hiç Katılmıyorum)’den 7 (Tamamen Katılıyorum)