Askerî Zekâ Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürkol, Ö. (2014). Askeri zekâya doğru: Kavramlaştırma ve askeri ortamda başarı için bir ölçek geliştirme denemesi (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Sait Gürbüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre “Bilişsel” alt boyutu için
güvenirlik katsayısı α=0,93, “Davranışsal” alt boyut için güvenirlik katsayısı α=0,95’tir. Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=0,97’dir.

26 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Kesinlikle katılıyorum