Arkadaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Elbasan, B., Yilmaz, G. D., Cirak, Y., & Dalkilinc, M. (2013). Cultural adaptation of the Friendship Scale and Health-Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the elderly living at home and in the nursing home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4), 298-303.

Sorumlu Yazar: 
Bulent Elbasan
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi ile ölçeğin faktör yapısı analiz edilmiştir. faktör analizi sonucunda, ölçeğin 6 madde ve 6 faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı:
Arkadaşlık ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach alfa α=.89 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test değeri 0.98 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek 6 madde ve 6 boyuttan oluşmaktadır

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: