Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. V. ve Tekbıyık, A. (2012). Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 295-318 .

Sorumlu Yazar: 
Serkan Volkan Sarı
Geçerlik: 

DFA uyum indeks sonuçlarına göre, model ve veri arasındaki uyumun kabul edilebilir sınırlar içinde yer aldığı ve kısmen yüksek düzeyde sayılabileceği belirtilebilir. Uyum indeksi Ki‐kare değeri anlamlı bulunmuştur; ancak bu durum modeldeki parametre fazla olduğundan beklenen bir durumdur. Ki‐kare değerinin serbestlik derecesine olan bağımlılığına ilişkin bu değer serbestlik derecesine bölündüğünde, elde edilen sonuç (χ2/sd= 3.84), model‐veri uyumuna işaret etmektedir. Buna ek olarak yine model‐veri uyumu göstergelerinden olan CFI, NFI, IFI, GFI, AGFI değerlerinin 0.90 üzerinde değer alması da uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.
Modelin standartlaştırılmış hatalarına ilişkin model uyumunu veren SRMR değerinin 0.08’den küçük olması da modelle veri uyumunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte RMSEA değerinin 0.08’ den düşük olması iyi uyumu temsil eden bir gösterge olarak yorumlanabilir. Model–veri uyumuna ilişkin değerlerin tamamı dikkate alındığında, kurulan modelin veriyle uyum içinde olduğu, bu nedenle ölçeğin tek boyutlu yapısının, yapısal geçerliğe sahip olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği’nin Cronbach Alfa katsayısı 0,894 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değerine ek olarak ölçeğin iki eşdeğer yarıya bölme (Split-half) yöntemi ile de güvenirliği incelenmiştir. İki eşdeğer gruba ayrılan ölçeğin, birinci grubu için Alfa katsayısı 0,831 ve ikinci grup için 0,834 olarak elde edilmiştir. İki grubun güvenirliğinin birbirine yakın ve oldukça yüksek değerde olduğu buradan görülmektedir. Bu değerler maddelerin birbirini izleyen nitelikte düzenlendiğini ifade etmektedir. Aynı zamanda Guttman Split Half, Eşit ve Eşit olmayan uzunluk Spearman-Brown katsayıları da Split-half yöntemi ile yapılan güvenirlik analizi sonuçlarında yer almıştır (Guttman Split-half = 0,794; Equal-length Spearman-Brown = 0,795; Unequal-length Spearman-Brown = 0,795). Sonuç olarak elde edilen değerler göz önüne alındığında Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği’nin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir.

Tek boyut ve 24 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman-5=her zaman)
İletişim: