Motivasyon Düzeyini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Vural-Özkip, E. (2009). Bilgisayar destekli İngilizce öğretiminin öğrenci motivasyonuna etkisi. (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Sorumlu Yazar: 
Elif Vural Özkip
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek, 15 gün ara ile 46 öğrenciye uygulanmış, ölçekteki iç motivasyon sorularının pearson korelasyon değeri 0.77, dış motivasyon sorularının pearson korelasyon değeri 0.62 olarak bulunmuştur. Yapılan araştırmadaki α (güvenirlik katsayısı) 0.89 bulunmuştur.

Ölçek 30 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
İç Motivasyon (17 madde)
Dış Motivasyon (13 madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: