Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öz-yeterlilik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ozan, C. E., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Araştırma Sorgulamaya Dönük Özyeterlilik Algı Ölçeği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 679-695.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Ebren OZAN
Geçerlik: 

Verilerin KMO= 0,868; Bartlett testi değeri ise χ2= 1778,652;
sd=378 (p=0,000) olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak eldeki
verilerin faktörleşme yapısına uygun olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeği oluşturan üç faktörün korelasyon katsayıları ise 0,793 ile
0,821 arasında ve toplam puana ilişkin korelasyon 0,803’dür.

ASYÖÖ 14 madde, 3 faktörden meydana gelmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= katılıyorum- 5=kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: