Araştırma Topluluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztürk, E. (2012). Araştırma Topluluğu Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 11(2), 408–422.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Öztürk
Geçerlik: 

DFA’da modelin geçerliliğini değerlendirmek için, modeldeki ilişkilerin veriyle tutarlı olup olmadığını yordamaya çalışan çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır. Bunlar içinde en sık kullanılanları KiKare Uyum Testi (Chi-Square Goodness, χ 2 ), İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index, AGFI), Ortalama Hataların Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR veya RMS) ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü’dür (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA). Bu uyum iyiliği değerlerinin hangisinin kullanılacağına dair tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Ancak yapılan bir meta analiz çalışması sonucunda SRMR ve RMSEA’nın kullanılması önerilmekte (Cole, 1987) öte yandan Sümer (2000), son araştırmalarda daha çok RMSEA değerinin kullanıldığını belirtmektedir.

Güvenirlik: 

faktör puanları arasındaki ikili korelasyonlar incelendiğinde gerek alt faktörlere ilişkin ikili ilişkiler gerekse alt faktörlerin ölçeğin toplam puanı ile olan ilişkilerinin anlamlı çıktığı görülmüştür. Ayrıca ölçeğin toplam puanı ile en yüksek ilişkiyi “bilişsel buradalık” alt faktörü göstermiştir (r= .901). Tüm bu bulgulara dayanarak ATÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

34 madde ve 3 alt boyut
Bilişsel Buradalık(11)
Toplumsal Buradalık(9)
Öğretimsel Buradalık(14)

Derecelendirme: 
4lü derecelendirme “kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), katılıyorum(3) ve kesinlikle katılıyorum (4)”
İletişim: