Antisosyal İnanç ve Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bal, L. (2010). Antisosyal İnanç ve Tutumlar Ölçeği’nin uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Lili BAL
Geçerlik: 

KMO değeri .94 ve Barlett testi ile elde edilen Ki-Kare değeri ( χ²= 15270.546, sd=561, p<.001) anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

AİTÖ’nün alt ölçeklerinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları Saldırganlık Kurallara Uymama alt ölçeği için .87, Kurallara Bağlılık alt ölçeği için .72, Kendini Haklı Gösterme alt ölçeği için .64 ve toplam AİTÖ puanı için .90 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar hem toplam puan hem de alt ölçeklerin iç tutarlılıklarının ve bu anlamdaki güvenirliklerinin iyi olduğunu göstermektedir. Yalnızca Kendini Haklı Gösterme alt ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı diğerlerine göre daha düşük çıkmıştır ancak kabul edilebilir sınırlar içinde yer almaktadır. Bunun nedeni bu alt ölçekte madde sayısının az (beş madde) olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

34 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=katılıyorum – 3=katılmıyorum)
İletişim: