Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ardıç, A. ve Seray, O . (2019). Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 619-632. DOI: 10.17679/inuefd.531692

Sorumlu Yazar: 
Avşar Ardıç
Geçerlik: 

ATÖ’nün ilk yapısının korunup korumadığını değerlendirmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. ATÖ ile toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve BarlettSphericity testleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapabilmek için KMO değerinin .60 ve üzerinde olması ve Barlett-Sphericity testi sonuçlarının da anlamlı çıkması gerekmektedir. ATÖ ile toplanan verilerin KMO örneklem uygunluk katsayısı .93’tür. Bu değer örneklem büyüklüğünün faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda Barlett-Sphericity testinin de anlamlı olduğu görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ATÖ’nün dört alt ölçeğinin faktör yapısını koruduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

ATÖ’nün güvenirliği iç tutarlılık güvenirliği ve test-tekrar test güvenirliğiyle analiz edilmiştir. İlk olarak iç tutarlılık güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayısı, Spearman-Brown iki yarı güvenirliği ve madde-toplam puan korelasyonu hesaplanmıştır. ATÖ’nün iç tutarlığını belirlemek amacıyla ölçeğin ve alt ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin 45 madde üzerinden Cronbah Alfa katsayısı .96’dır. ATÖ’nün alt ölçeklerinin Cronbach alfa katsayıları Olumsuz Eş ve Evlilik İlişkisi için .95, Duygusal Tükenmişlik için .94, Eşe ve Çocuğa Duyarlılık için .84 ve Evlilikten Doyum Alma için .90 olarak bulunmuştur. ATÖ’nün alt ölçeklerini oluşturan tüm maddeler üzerinde yapılan iki yarı güvenirliği incelendiğinde tüm ölçeğin Spearman-Brown iki yarı güvenirliği .88 olarak bulunmuştur. Bu bulgu ATÖ’nün iç tutarlılık açısından güvenirliğini destekler niteliktedir. ATÖ’yü oluşturan tüm maddeler üzerinden yapılan iki yarı güvenirliği analizlerinin yanı sıra her alt ölçek için de iki yarı güvenirliği analizi yapılmıştır. ATÖ’nün alt ölçeklerine göre Spearman-Brown iki yarı güvenirliği katsayıları Olumsuz Eş ve Evlilik İlişkisi için .94, Duygusal Tükenmişlik için .93, Eşe ve Çocuğa Duyarlılık için .78 ve Evlilikten Doyum Alma için .85 olarak bulunmuştur.

52 madde ve 4 alt ölçekten oluşmuştur.
Evliliğimden soğuduğumu hissediyorum.
Evliliğimizin çok sıkıcı olduğunu hissediyorum.
İyi bir eş olmadığımı hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman böyle değildir – 5= her zaman böyledir)
İletişim: