Anne-Baba Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çekiç, A. ve Hamamcı, Z. (2018). Anne-Baba Stres Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(1), 63-70.

Sorumlu Yazar: 
Ali ÇEKİÇ
Geçerlik: 

ABSÖ-KF’nin Türk kültüründe geçerli bir ölçme aracı olup olmadığını belirlemek için çocuklarını hastanelerin psikiyatri servisleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve okulların psikolojik danışma servislerine getiren anne-babalar ile bu birimlerden herhangi birine başvurmayan anne babaların ölçme aracından elde ettikleri puanlar karşılaştırılmıştır. Geçerlik çalışmasına annelerin daha fazla (s=40, %66.7) katıldığı, hem annelerde hem de babalarda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun evli [anne (s=36, %90.0) baba (s=20, %100.0)] ve üniversite mezunu [anne (s=19, %47.5) baba (s=9, %45.0)] olduğu görülmektedir Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla, psikiyatri grubu ve normal gruptaki anne-babaların ölçekten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklemler için t-testi uygulanmıştır. ABSÖ-KF normal ve klinik gruplar arasında tüm alt boyutlarda pp<0.001 düzeyinde anlamlı farklılık göstermektedir. Klinik grupta yer alan anne-babaların ABSÖ-KF’nin tüm alt boyutlarından aldıkları puanların ortalamaları normal grubun aldığı puanların ortalamalarından daha yüksektir . Bu da ABSÖ-KF’nin çocukları için hastanelerin psikiyatri servisleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve okulların psikolojik danışma servislerine başvuran anne-babalar ile çocukları için bu birimlerden herhangi birine başvurmayan ve bu nedenle stresli olmadıkları düşünülen anne-babaları doğru ayırt ettiği düşünülmektedir

Güvenirlik: 

ABSÖ-KF’nin güvenirlik analizleri 49 anne-baba üzerinde bir ay arayla yapılan test-tekrar test yöntemi ile yapılmıştır. Güvenilirlik çalışmasına katılanların büyük bir kısmını annelerin (s=43, %87.8) oluşturduğu görülmektedir. Hem annelerde, hem de babalarda evli olmayanların oranı oldukça düşüktür BSÖ-KF bir ay arayla yapılan test-tekrar test puanlarına ilişkin hesaplanan korelasyon değerleri incelendiğinde ABSÖ-KF’nin bir ay arayla yapılan test-tekrar test korelasyon değerlerinin orta ve yüksek düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Elde edilen değerlerin ABSÖ-KF’nin zamana karşı güvenirliğinin bir kanıtı olarak ifade edilebilir. Ayrıca ölçme aracının güvenilirliğini belirlemek için iç tutarlılık katsayıları da hesaplanmış ve elde edilen değerler ölçeğin Türk kültüründe anne-babaların stres düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: