Anne Baba Stres Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çekiç, A., Akbaş, T. ve Hamamcı, Z. (2015). Anne Baba Stres Ölçeği’nin Türkçe’ ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 647-667.

Sorumlu Yazar: 
Ali Çekiç
Geçerlik: 

Anne Baba Stres Ölçeği Çocuk Alanına ilişkin uyum indeksleri χ2/df=1.693, GFI=0.84 AGFI=0.82, CFI=0.85, SRMR=0.056 ve RMSEA=0.042 olarak bulunmuştur. Anne Baba Stres Ölçeği Ebeveyn Alanına ilişkin uyum indeksleri χ2/df=1.720, GFI=0.82, AGFI=0.80, CFI=0.88, SRMR=0.052 ve RMSEA=0.043 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeklerin uyum değerlerinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (p<.000).

Güvenirlik: 

Anne Baba Stres Ölçeği’nin Çocuk Alanının Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları .56 ile .87 arasında değişmektedir. ABSÖ’ nün Çocuk Alanı toplam puan için Cronbach Alpha değeri ise .92 olarak bulunmuştur. Anne Baba Stres Ölçeği’nin Ebeveyn Alanının Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları .73 ile .89 arasında değişmektedir. Ebeveyn Alanı toplam puan için Cronbach Alpha Değeri ise . 95 olarak bulunmuştur. Anne Baba Stres Ölçeği’nin toplam puan iç tutarlık katsayısı ise .96 olarak bulunmuştur.

Anne Baba Stres Ölçeği(ABSÖ), Çocuk ve Ebeveyn olmak üzere iki alandan oluşmaktadır.
Çocuk Alanı’nın (ÇA) alt boyutları
Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite (DEH)
Desteklenen Ebeveyn(DE)
Duygu Durum(DU)
Kabul Edilebilirlik(KE)
Uyumluluk(UY)
Talepkarlık’ tır (TA).
Ebeveyn Alanı’ nın (EA) alt boyutları
Yeterlik(YE)
Bağlanma(BA)
Rolün Kısıtlanması(RO)
Depresyon(DEP)
Eş İlişkisi(EŞ)
İzolasyon(İZ)
Sağlık(SA)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: