Anne Baba Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. 2000 Eşler arasındaki uyum ve çocuğun algıladığı anne-baba tutumu ile çocukların, ergenlerin ve gençlerin akademik başarıları ve benlik algıları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ayşen Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Birinci boyuttaki Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .72, ikinci boyuttaki .76 ve üçüncü boyuttaki .82 olarak hesaplanmıştır.

Kabul/ilgi boyutu 9 madde ile ölçülmektedir.
Kontrol/denetleme 8 madde ile ölçülmektedir.
Psikolojik özerklik 9 madde ile ölçülmektedir.

Derecelendirme: 
Birinci ve üçüncü boyuttaki maddeler 4’lü likert tipi, ikinci boyuttaki maddelerin ilk ikisi 7 dereceli diğer maddeler ise 3 dereceli likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmektedir.
İletişim: