Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, S. ve Gelişli, Y. (2015). Algılanan Öz-Düzenleme Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 67-74. http://dx.doi.org/10.19126/suje.91303

Sorumlu Yazar: 
Serhat Arslan
Geçerlik: 

İki boyutlu öz-düzenleme modeli için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde uyum indeksi değerleri: x2= 147.60, sd= 95, RMSEA= .042, NFI= .98, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .97, CFI= .99, GFI= .94, AGFI= .92, SRMR= .035 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliği çalışmasında faktör yapısının yanında açık olma ile arayış arasındaki ilişki de incelenmiş ve iki faktör arasındaki korelasyon katsayısının .77 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Algılanan Öz-düzenleme Ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayıları açık olma alt ölçeği için .84, arayış alt ölçeği için .82 ve ölçeğin tamamı için .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının .52 ve .69 arasında değiştiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Toplam 16 madde 2 alt boyut
Açık Olma (8 m):Eğer istersem en zor konuları bile rahatlıkla öğrenebilirim
Arayış (8 m):Bir konuyu öğrenirken başka yöntemler kullanmaya çalışırım

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: