Algılanan Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Albayrak, E., Güngören, Ö. C. ve Horzum, M. B. (2014). Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Albayrak
Geçerlik: 

Algılanan öğrenme ölçeğinin Türkçe formundan alınan toplam puanla bilişsel, duyuşsal ve psikomotor faktörleri arasındaki korelasyon değerleri sırasıyla .83, .86 ve .85 olduğu ve bu değerler arasında .01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor faktörlerinin kendi içindeki korelasyon katsayıları .53 ve .59 olarak bulunmuş ve yine bu değerler arasında .01 düzeyinde anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Korelasyon katsayısına yönelik bulgular algılanan öğrenme ölçeğini oluşturan faktörlerin uyumlu ve ilişkili olduğunu göstermektedir. Madde toplam korelasyonlarına bakıldığında ise ölçekte yer alan bütün maddeler için korelasyon değerlerinin .42 ile .61 arasında değiştiği görülmüştür. Bu değerlerin .30 dan yüksek olması tüm maddelerin bireyleri yüksek düzeyde ayırt edebildiğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2011).

Güvenirlik: 

Algılanan öğrenme ölçeğinin güvenirliğine ilişkin iki farklı yolla kanıt elde edilmiştir. Bunlar tutarlılık ve kararlılıktır. Algılanan öğrenme ölçeğinin dokuz maddesi için iç tutarlılık katsayısı .83‘tür. ―Bilişsel‖ faktörü .65; ―Duyuşsal‖ faktörü .66 ve ―Psikomotor‖ faktörü .72 iç tutarlılık katsayısına sahip olarak ortaya çıkmıştır. Katsayıların dokuz maddenin toplamında .80‘den alt faktörlerde .60‘tan daha fazla olması güvenirlik açısından kanıt sunmaktadır (Green ve Salkind, 2010). Kararlılık için ölçek 40 öğrenciye 1 hafta ara ile iki defa uygulanmıştır. İki ölçümde ölçekten alınan toplam puanlar arasındaki korelasyon değeri .67 çıkmıştır. Korelasyon katsayısı yüksek düzeye yakın olduğundan kararlılığa yönelik kanıt sunmaktadır.

3 alt boyut ve 9 madde
Bilişsel (3 m)
Duyuşsal (3 m)
Psikomotor (3 m)

Derecelendirme: 
7’li likert (1=kesinlikle yanlış-7=kesinlikle doğru)
İletişim: