Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üstüner, M. (2016). Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 429-457. doi: 10.14527/kuey.2016.017

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Üstüner
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (X2/sd: 383.66/268=1.431). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .575 ile .785 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .85 ile .92 arasında değişmektedir. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının .484 ile .884 arasında değiştiği görülmektedir.

4 alt boyut 25 madde
İşbirlikli (7 m):
Otoriter (7 m):
İlgisiz (7 m):
Karşı Koyucu (4 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: