Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Muazzez Deniz Giray
Geçerlik: 

10 maddenin de özdeğeri 1’den yüksek olan tek bir faktöre yüklendiği bulunmuştur. Bu faktör toplam varyansın % 53’ünü açıklamaktadır. Bir madde ölçekten çıkarıldığında ise kalan 9 maddenin yine tek bir faktöre yüklendiği, 5.18 öz değere sahip olduğu ve toplam varyansın % 57.2’sini açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Dokuz maddelik çalışma arkadaşları ölçeğinin Cronbach Alfa değeri ise .90 olarak bulunmuştur

Tek boyut 9 madde
Çalışma arkadaşlarım işimi yapmamda yardımcı olurlar

Derecelendirme: 
5 basamaklı Likert tipi (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum)
İletişim: