Konteyner Taşımacılığı Hizmet Performansı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Okan Tuna
Geçerlik: 

Bu araştırma çerçevesinde, geliştirilen ölçeklerin içerik geçerliliği uzman kişilerle konuşularak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .8744, Guttman Split-Half katsayısı ise .8456 olarak hesaplanmıştır. Performans ölçeğinden 12 numaralı değişkenin silinmesi (taşımacılık ile ilgili teknik bilgilerin net bir şekilde açıklanması), Cronbach Alfa katsayısını .8785’e yükseltmektedir. Bu durumda, ölçeğin varyansı 245.3348, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu ise .1403 olmaktadır. Performans ölçeği, “12 numaralı değişken” çıkarıldıktan sonra tekrar bir analize tabi tutulmuş ve ölçeğin güvenirlik katsayısının artmadığı saptanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: