Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Burucu, S. (2019). Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Selin Burucu
Geçerlik: 

Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimaks Dönüştürme sonuçları ölçeğin tek boyutlu yapısını desteklemekte ve maddeler toplam varyansın %51.10’unu açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin sınanması için Cronbach Alpha iç tutarlılık α katsayısı hesaplanmıştır. Çalışmanın güvenirlik analizi bulgularına bakıldığında Cronbach Alpha katsayısının 0.91 olduğu bulunmuştur.

Ölçek 12 maddeden oluşmaktadır.
1m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde aktif spor ve/veya şiddetli egzersiz yapmam konusunda bana seçenek, tercih ve imkan sağladığını hissediyorum.
12m: Beden Eğitimi ve Spor öğretmenimin, beden eğitimi dersinde yaptığım aktif spor ve/veya şiddeti egzersizle ilgili tavsiyesine güvenirim.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=tamamen katılmıyorum ve 7=tamamen katılıyorum)
İletişim: