Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Sorumlu Yazar: 
Muazzez Deniz Giray
Geçerlik: 

Analiz sonucunda öz değeri 1’den yüksek iki faktörün varyansın % 62.4’ünü açıkladığı görülmüştür. Analiz sonucuna göre 11 maddenin tek bir faktörde toplandığı, 7.27 özdeğere sahip olduğu ve toplam varyansın % 64.3’ünü açıkladığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

On bir maddeden oluşan yönetici desteği ölçeğinin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .94’dür.

Tek boyut 17 madde
Yöneticim bilmeden bir hata yaptığımda beni kurumdaki diğer kişilere karşı savunur

Derecelendirme: 
5 basamaklı Likert tipi (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum)
İletişim: